Käyttöehdot

TELIA YHTEISÖN  KÄYTTÖEHDOT 11.1.2023 alkaen

 

1. YLEISTÄ

Nämä käyttöehdot koskevat Telia Finland Oyj:n (jäljempänä "Telia") käyttäjälle (jäljempänä ”Käyttäjä”) tarjoamaa asiakasyhteisöä verkko-osoitteessa https://telia.fi/yhteiso (jäljempänä em. asiakasyhteisö  "Yhteisö").

 

2. REKISTERÖITYMINEN, KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA

Käyttäjän rekisteröityessä Yhteisön käyttäjäksi Telia antaa Käyttäjälle oikeuden käyttää Yhteisöä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä voi rekisteröityä Yhteisön käyttäjäksi joko Telia-tunnuksilla tai sähköpostiosoitteella.

Rekisteröityessään Käyttäjä voi myös valita itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesti sekä olemaan luovuttamatta niitä kolmannelle taholle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta käytöstä. Jos käyttäjätunnus ja salasana katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Käyttäjän on ilmoitettava asiasta viipymättä Telian asiakaspalveluun. Telialla on tällöin oikeus sulkea pääsy ao. käyttäjätunnuksella Yhteisöön.

Käyttäjän tulee antaa Telialle oikeat ja ajan tasalla olevat tiedot Yhteisöä koskevassa rekisteröintilomakkeessa, kuten nimitiedot sekä sähköpostiosoite. Tämän lisäksi Käyttäjä voi halutessaan antaa Telialle tiettyjä lisätietoja, joiden oikeellisuus ja ajantasaisuus Käyttäjän on vastaavasti varmistettava. Edellä mainittuja tämän kappaleen mukaisia Käyttäjän ilmoittamia tietoja kutsutaan jäljempänä yhteisesti ”Henkilötiedot”. Käyttäjän tulee ilmoittaa Telialle mahdollisista muutoksista Henkilötietojaan koskien. Mikäli Käyttäjä ilmoittaa Telialle virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita Henkilötietoja rekisteröityessään Yhteisön käyttäjäksi tai mikäli Käyttäjän valitsema käyttäjätunnus on Telian käsityksen mukaan lain ja/tai hyvän tavan vastainen taikka loukkaa kolmannen oikeutta, Telialla on oikeus poistaa Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana käytöstä. Telialla on lisäksi oikeus muuttaa Käyttäjän valitsemaa käyttäjätunnusta tarvittaessa, jos se esimerkiksi voidaan sekoittaa Teliaan tai Yhteisön ylläpitoon.

Rekisteröitymällä Yhteisön käyttäjäksi Käyttäjä hyväksyy, että Yhteisön ylläpito voi lähettää Käyttäjälle yksityisviestejä sekä sähköpostiviestejä Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Viestit sisältävät tietoa muun muassa Yhteisön keskusteluista ja tapahtumista, erilaisista kyselyistä sekä muista asioista, joista Käyttäjän on tarpeen olla tietoinen. Yhteisön ylläpito ei lähetä edellä mainittuja viestejä kaupallisissa tarkoituksissa.

Mikäli Käyttäjä on rekisteröitynyt Yhteisön käyttäjäksi Telia-tunnustaan käyttäen, Käyttäjä voi kirjautua Yhteisöön samoilla tunnuksilla kuin  telia.fi -sivustolle. Mikäli Käyttäjä on kirjautunut Telia-tunnustaan käyttäen sellaiselta laitteelta, jota voivat käyttää muutkin henkilöt, Käyttäjän tulee kirjautua ulos lopettaessaan Yhteisön ja/tai telia.fi -sivuston käyttämisen. Mikäli Käyttäjä ei kirjaudu ulos, kolmas osapuoli voi käyttää Yhteisö- tai telia.fi -sivustoa Käyttäjän Telia-tunnuksella.

 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietoja käsitellään Telia Yhteisön Tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa https://www.telia.fi/tietosuoja.

 

4. YHTEISÖN KÄYTTÖ

Yhteisössä Käyttäjä voi mm. kirjoittaa, lähettää, toimittaa, tallentaa ja muokata erilaisia viestejä. Viestit voivat sisältää Telian hyväksymässä muodossa olevia liitteitä. Viesteistä ja liitteistä käytetään jäljempänä yhteisesti termiä ”Aineisto”.

Yhteisö on tarkoitettu ainoastaan keskustelukategorioiden kuvausten mukaiseen keskusteluun. Käyttäjä ei saa käyttää Yhteisöä sellaisen sisällön julkistamiseen tai muuhun välittämiseen 1) joka on totuudenvastaista, herjaavaa, siveetöntä tai muuten hyvän tavan ja/tai lain vastaista, 2) joka loukkaa kolmannen tahon mitä tahansa oikeutta (kuten omistus- tai tekijänoikeutta tai liikesalaisuutta) tai 3) joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Yhteisöä tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa tai haittaa Yhteisön käyttäjiä, muita kolmansia osapuolia tai Teliaa. Käyttäjä ei myöskään saa käyttää Yhteisöä kaupankäyntiin, markkinointiin, palvelujen tarjoamiseen tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen eikä toisena luonnollisena henkilönä esiintymiseen.

Käyttäjä sitoutuu olemaan jakamatta Yhteisössä omia tai kolmansien tahojen henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeä, sähköpostiosoitetta, osoitteita, puhelinnumeroita jne. Käyttäjän tulee huolehtia, että hän tuottaa Yhteisöön Aineistoa, josta häntä tai kolmansia tahoja ei voi henkilönä tunnistaa.

Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella tapahtuneesta Yhteisön käytöstä. Käyttäjä vastaa kaikesta Yhteisöön toimittamastaan ja lähettämästään Aineistosta ja toimittamansa tai lähettämänsä Aineiston julkaisemiseen tai esittämiseen tarvittavien lisenssien, (tekijän)oikeuksien ja lupien hankkimisesta.

Kaikki oikeudet Käyttäjän Yhteisössä julkaisemaan Aineistoon kuuluvat Käyttäjälle. Käyttäjä myöntää Telialle ja sen konserniyhtiöille maailmanlaajuisen oikeuden korvauksetta muuttaa, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville tai hyödyntää Aineistoa, jonka käyttäjä on julkaissut Yhteisössä.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Telialle tai kolmannelle osapuolelle tämän kohdan vastaisesta käytöstä aiheutuneet kustannukset ja vahingon. Lisäksi Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti rikosoikeudellisessa vastuussa levittämänsä Aineiston sisällöstä.

 

5. AINEISTON POISTAMINEN JA KÄYTÖN ESTÄMINEN

Mikäli Käyttäjän Yhteisöön toimittama Aineisto tai sen osa on sovellettavan lain, hyvän tavan, Yhteisön sääntöjen ja/tai näiden käyttöehtojen vastainen, Telialla on oikeus 1) poistaa Käyttäjän Aineisto Yhteisöstä, 2) estää Aineiston julkistaminen ja välittäminen Yhteisön kautta tai 3) estää Käyttäjän mahdollisuus käyttää Yhteisöä. Telialla on oikeus toteuttaa em. toimia myös muusta perustellusta syystä, kuten tuomioistuimen antaman keskeyttämismääräyksen perusteella tai sen perusteella, että Telia muuttaa yleisesti Yhteisöä ja sen sisältöä. Telia pyrkii ilmoittamaan Käyttäjälle esimerkiksi Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, mikäli Telia on poistanut Käyttäjän Keskustelufoorumiin toimittaman Aineiston, estänyt Aineiston julkistamisen ja välittämisen muille Yhteisön käyttäjille ja/tai estänyt Käyttäjän mahdollisuuden käyttää Yhteisöä.

Aineistoa ei poisteta Käyttäjän pyynnöstä automaattisesti. Käyttäjän on jaettava Yhteisössä sellaista Aineistoa, jota ei voida yhdistää häneen tai kolmansiin tahoihin henkilönä/henkilöinä.

 

6. YHTEISÖN TARJONTA ”SELLAISENA KUIN SE ON” JA YHTEISÖN MUUTTAMINEN

Käyttäjä ymmärtää sen, että Telia tarjoaa Yhteisön Käyttäjän käyttöön ilman erillisen vastikkeen maksamista ja ettei Telialla ole mahdollisuutta tarkistaa Yhteisöön lähetetyn Aineiston sisältöä, oikeellisuutta, lain vastaisuutta tai muita ominaisuuksia. Telia vastaa ainoastaan Yhteisöön itse tuottamastaan sisällöstä, johon pidätetään kaikki oikeudet.

Yhteisö tarjotaan Käyttäjälle ”sellaisena kuin se on” ilman mitään takuita sen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa, omistusoikeudesta ja oikeuksien loukkaamattomuudesta. Telia ei takaa, että 1) Yhteisö täyttää käyttäjän vaatimukset ja odotukset, 2) Yhteisö on jatkuvasti saatavilla, 3) Yhteisön Aineistot tai niiden sisällöt ovat oikeita, tarkkoja, luotettavia tai lainmukaisia, eikä sitä että 4) Yhteisössä mahdollisesti esiintyvät tai Yhteisön käyttöä koskevat virheet korjataan. Telia ei valvo tai tarkista Yhteisöön Käyttäjien toimittamaa Aineistoa.

Telialla on yksipuolinen oikeus muuttaa Yhteisöä (mukaan lukien Yhteisön ulkoasu ja sen mikä tahansa sisältö) tai lopettaa Yhteisön ylläpitäminen osittain tai kokonaan.

 

7. IMMATERIAALIOIKEUDET

Yhteisön sisältö on suojattu tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten mukaisesti. Yhteisön ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet sekä Yhteisön goodwill-arvo kuuluvat Telialle tai sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille (tai sen yhteistyökumppaneille). Käyttäjälle ei siirry mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Yhteisöä käyttämällä, lukuun ottamatta näissä ehdoissa mainittuja käyttöoikeuksia. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Yhteisöä julkisesti taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää Yhteisöä Telian tai kolmansien osapuolten oikeuksia loukaten.

 

8. VASTUUNRAJOITUS

Telia ei vastaa mistään Käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka voivat aiheutua esimerkiksi 1) Yhteisön käytöstä tai sisällöstä (kuten Yhteisön sisältämät virheelliset tai puutteelliset tiedot), 2) Yhteisön käyttökatkoista, 3) siitä, että Telia on poistanut Yhteisöstä Aineistoa kohdan 5 mukaisesti, 4) siitä, että Telia on yksipuolisesti lopettanut Yhteisön tarjoamisen taikka rajoittanut sitä, tai 5) Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

 

9. TIETOTURVA

Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Telia ei vastaa Käyttäjän tietoturvallisuudesta Yhteisöä käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse käyttämiensä tietokoneiden, mobiililaitteiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten tai muiden vastaavien haittojen Telialle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

 

10. EHTOJEN MUUTOKSET

Telialla on yksipuolinen oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Telia ilmoittaa Käyttäjälle uusista käyttöehdoista vähintään kahta (2) viikkoa ennen niiden voimaantuloa Yhteisössä olevalla ilmoituksella, asiakastiedotteella, asiakkaille toimitettavissa asiakaslehdissä ja/tai muulla Telian hyväksi katsomalla tavalla. Jatkamalla Yhteisön käyttöä uusien käyttöehtojen tultua voimaan Käyttäjä hyväksyy uudet käyttöehdot.

 

11. KÄYTTÖOIKEUDEN VOIMASSAOLO JA YHTEISÖN LOPETTAMINEN

Telialla on oikeus poistaa Käyttäjälle antamansa näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus ilman mitään Käyttäjälle annettavaa ilmoitusta, mikäli 1) Käyttäjä rikkoo tai Telialla on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjä on rikkonut näitä käyttöehtoja, 2) Telia päättää lopettaa Yhteisön tarjoamisen, tai 3) Telia päättää rajoittaa Yhteisön tarjoamista osittain tai yksittäisen Käyttäjän osalta. Samassa yhteydessä päättyy automaattisesti myös Käyttäjän ja Telian välinen näiden käyttöehtojen mukainen sopimus Yhteisön käyttämisestä.

Käyttäjä voi poistaa Yhteisöön luomansa käyttäjätunnuksen lähettämällä poistopyynnön Yhteisön ylläpidolle yksityisviestillä tai sähköpostitse, jonka jälkeen Käyttäjälle annettu näiden käyttöehtojen mukainen oikeus käyttää Yhteisöä poistetaan. Käyttäjätunnuksen poiston yhteydessä Yhteisöstä poistetaan kaikki Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot, Käyttäjän käyttäjätunnukselleen lisäämät tiedot sekä Käyttäjän yksityisviestit. Käyttäjän Yhteisöön kirjoittamaa tai lähettämää Aineistoa ei poisteta vaan se anonymisoidaan, jolloin sitä ei voi enää yhdistää Käyttäjään.

 

12. KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTO

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Yhteisön käyttöoikeutta kolmannelle ilman Telian etukäteistä kirjallista suostumusta. Telialla on oikeus siirtää Yhteisö ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Käyttäjälle. Telian kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Telian ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.

 

13. MUUT EHDOT

Näiden käyttöehtojen lisäksi sovelletaan Telian palveluiden yleisiä toimitusehtoja kuluttaja-asiakkaille, jotka ovat löydettävissä seuraavasta verkko-osoitteesta https://telia.fi/toimitusehdot

Mikäli nämä käyttöehdot ovat ristiriidassa em. yleisten ehtojen kanssa, näitä käyttöehtoja sovelletaan ensisijaisesti.