Käyttöehdot

 

TELIA.FI–VERKKOSIVUSTON ASIAKASYHTEISÖÄ KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT

 

1. YLEISTÄ

Nämä käyttöehdot koskevat Telia Finland Oyj:n (jäljempänä "Telia") käyttäjälle tarjoamaa asiakasyhteisöä verkko-osoitteessa: www.telia.fi/yhteiso (jäljempänä em. asiakasyhteisö = "Keskustelufoorumi").

 

2. REKISTERÖITYMINEN, KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA

Käyttäjän rekisteröityessä Keskustelufoorumin käyttäjäksi Telia antaa Käyttäjälle oikeuden käyttää Keskustelufoorumia näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä voi rekisteröityä Keskustelufoorumin käyttäjäksi joko Telia-tunnuksilla tai sähköpostiosoitteella. Rekisteröityessään Käyttäjä voi myös valita itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesti sekä olemaan luovuttamatta niitä kolmannelle taholle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta käytöstä. Jos käyttäjätunnus ja salasana katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Käyttäjän on ilmoitettava asiasta viipymättä telian asiakaspalveluun. Telialla on tällöin oikeus sulkea pääsy ao. käyttäjätunnuksella Keskustelufoorumiin.

 

Käyttäjän tulee antaa Telialle oikeat ja ajan tasalla olevat tiedot Keskustelufoorumia koskevassa rekisteröintilomakkeessa, sisältäen rajoituksetta nimitiedot sekä sähköpostiosoitteen. Tämän lisäksi Käyttäjä voi halutessaan antaa Telialle tiettyjä lisätietoja, joiden oikeellisuus ja ajantasaisuus Käyttäjän on vastaavasti varmistettava. Edellä mainittuja tämän kappaleen mukaisia Käyttäjän ilmoittamia tietoja kutsutaan jäljempänä yhteisesti ”Henkilötiedot”. Käyttäjän tulee ilmoittaa Telialle mahdollisista muutoksista Henkilötietojaan koskien. Mikäli Käyttäjä ilmoittaa Telialle virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita Henkilötietoja rekisteröityessään Keskustelufoorumin käyttäjäksi tai mikäli Käyttäjän valitsema käyttäjätunnus on Telian käsityksen mukaan lain ja/tai hyvän tavan vastainen taikka loukkaa kolmannen oikeutta, Telialla on oikeus poistaa Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana käytöstä.

 

3. EVÄSTEET

Keskustelufoorumi tallentaa Käyttäjän sisäänkirjautumisen yhteydessä Käyttäjän niin halutessa Käyttäjän selaimen muistiin evästeen (engl. ”cookie”), joka sisältää Käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Evästeen avulla Käyttäjän ei yleensä tarvitse syöttää käyttäjätunnustaan ja salasanaansa uudestaan, kun Käyttäjä käyttää Keskustelufoorumia. Mikäli Käyttäjä käyttää Keskustelufoorumia sellaiselta laitteelta, jota voivat käyttää muutkin henkilöt, Käyttäjän tulee tyhjentää ko. eväste selainmuistista Käyttäjän lopettaessa Keskustelufoorumin käyttämisen. Mikäli Käyttäjä ei tee ko. selainmuistityhjennystä, kolmas osapuoli voi käyttää Keskustelufoorumia Käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Käyttäjän henkilötietoja voidaan yhdistää Telian asiakasrekisterissä oleviin Käyttäjän henkilötietoihin, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Keskustelufoorumin käyttäjäksi Telia-tunnuksilla.

 

Henkilötietoja käsitellään Telian tietosuojalausunnossa kuvatulla tavalla. Tietosuojalausunto luettavissa verkko-osoitteessa https://www.telia.fi/tietosuoja. Henkilörekisterin rekisterinpitäjänä toimii Telia Finland Oyj.

 

5. KESKUSTELUFOORUMIN KÄYTTÖ

Keskustelufoorumilla Käyttäjä voi mm. kirjoittaa, lähettää, toimittaa, tallentaa ja muokata erilaisia viestejä. Viestit voivat sisältää telian hyväksymässä muodossa olevia liitteitä. Viesteistä ja liitteistä käytetään jäljempänä yhteisesti termiä ”Aineisto”.

 

Keskustelufoorumi on tarkoitettu ainoastaan keskustelukategorioiden kuvausten mukaiseen keskusteluun. Käyttäjä ei saa käyttää Keskustelufoorumia sellaisen sisällön julkistamiseen tai muuhun välittämiseen, 1) joka on totuudenvastaista, herjaavaa, siveetöntä tai muuten hyvän tavan ja/tai lain vastaista, 2) joka loukkaa kolmannen tahon mitä tahansa oikeutta (kuten immateriaalioikeutta ja/tai liikesalaisuutta) tai 3) joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Keskustelufoorumia tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai –suojaa tai haittaa Keskustelufoorumin käyttäjiä, muita kolmansia tai Teliaa. Käyttäjä ei myöskään saa käyttää Keskustelufoorumia kaupankäyntiin, palvelujen tarjoamiseen tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen eikä toisena luonnollisena henkilönä esiintymiseen.

 

Sovellettavan lain pakottavien säännösten sallimaan enimmäismäärään saakka, Käyttäjä vastaa yksin kaikesta Keskustelufoorumiin toimittamastaan ja lähettämästään Aineistosta ja toimittamansa tai lähettämänsä Aineiston julkaisemiseen tai esittämiseen tarvittavien lisenssien, oikeuksien ja lupien hankkimisesta.

 

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Telialle tai kolmannelle osapuolelle tämän kohdan vastaisesta käytöstä aiheutuneet kustannukset ja vahingon, Käyttäjä on lisäksi Suomen lain mukaisesti rikosoikeudellisessa vastuussa levittämänsä Aineiston sisällöstä.

 

6. AINEISTON POISTAMINEN JA KÄYTÖN ESTÄMINEN

Mikäli Käyttäjän Keskustelufoorumiin toimittama Aineisto tai sen osa on sovellettavan lain, hyvän tavan, Keskustelufoorumin sääntöjen ja/tai näiden käyttöehtojen vastainen, Telialla on oikeus 1) poistaa Käyttäjän Aineisto Keskustelufoorumista, 2) estää Aineiston julkistaminen ja välittäminen Keskustelufoorumin kautta tai 3) estää Käyttäjän mahdollisuus käyttää Keskustelufoorumia. Telialla on oikeus toteuttaa em. toimia myös muusta perustellusta syystä, kuten tuomioistuimen antaman keskeyttämismääräyksen perusteella tai sen perusteella, että Telia muuttaa yleisesti Keskustelufoorumia ja sen sisältöä. Telia pyrkii ilmoittamaan Käyttäjälle esimerkiksi Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, mikäli Telia on poistanut Käyttäjän Keskustelufoorumiin toimittaman Aineiston, estänyt Aineiston julkistamisen ja välittämisen muille Keskustelufoorumin käyttäjille ja/tai estänyt Käyttäjän mahdollisuuden käyttää Keskustelufoorumia.

7. KESKUSTELUFOORUMIN TARJONTA ”SELLAISENA KUIN SE ON” JA KESKUSTELUFOORUMIN MUUTTAMINEN

Käyttäjä ymmärtää sen, että Telia tarjoaa Keskustelufoorumin Käyttäjän käyttöön ilman erillisen vastikkeen maksamista ja ettei Telialla ole mahdollisuutta tarkistaa Keskustelufoorumille lähetetyn Aineiston sisältöä, oikeellisuutta, lain vastaisuutta tai muita ominaisuuksia.

 

Sovellettavan lain pakottavien säännösten sallimaan enimmäismäärään saakka, Keskustelupalsta tarjotaan Käyttäjälle ”sellaisena kuin se on” ilman mitään takuita sen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa, omistusoikeudesta ja oikeuksien loukkaamattomuudesta: Telia ei takaa sitä, että 1) Keskustelufoorumi täyttää käyttäjän vaatimukset ja odotukset, 2) Keskustelufoorumi on jatkuvasti saatavilla, 3) Keskustelufoorumiin Aineistot tai niiden sisällöt ovat oikeita, tarkkoja, luotettavia tai lainmukaisia eikä sitä että 4) Keskustelufoorumilla mahdollisesti esiintyvät tai Keskustelufoorumin käyttöä koskevat virheet korjataan.

Telialla on yksipuolinen oikeus muuttaa Keskustelufoorumia (mukaan lukien rajoituksetta Keskustelufoorumin ulkoasu ja sen mikä tahansa sisältö) tai lopettaa Keskustelufoorumin ylläpitäminen osittain tai kokonaan.

 

8. VASTUUNRAJOITUS

Sovellettavan lain pakottavien säännösten sallimaan enimmäismäärään saakka, Telia ei vastaa mistään Käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka voivat aiheutua esimerkiksi 1) Keskustelufoorumin käytöstä (mukaan lukien rajoituksetta Keskustelufoorumin sisältämät virheelliset tiedot), 2) siitä, ettei Keskustelufoorumi ole ollut yleisesti taikka yksittäisen Käyttäjän osalta käytettävissä, 3) siitä, että Telia on poistanut Keskustelufoorumista Aineistoa kohdan 6 mukaisesti tai 4) siitä, että Telia on yksipuolisesti lopettanut Keskustelufoorumin tarjoamisen taikka rajoittanut sitä.

 

9. TIETOTURVA

Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Telia ei vastaa Käyttäjän tietoturvallisuudesta Keskustelufoorumia käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse käyttämiensä tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten tai muiden vastaavien haittojen Telialle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

 

10. EHTOJEN MUUTOKSET

Sovellettavan lain pakottavien säännösten sallimaan enimmäismäärään saakka, Telialla on yksipuolinen oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Telia ilmoittaa Käyttäjälle uusista käyttöehdoista vähintään kahta (2) viikkoa ennen niiden voimaantuloa Keskustelufoorumissa olevalla ilmoituksella, asiakastiedotteella, asiakkaille toimitettavissa asiakaslehdissä ja/tai muulla Telian hyväksi katsomalla tavalla. Jatkamalla Keskustelufoorumin käyttöä uusien käyttöehtojen tultua voimaan Käyttäjä hyväksyy uudet käyttöehdot.

 

11. KÄYTTÖOIKEUDEN VOIMASSAOLO JA KESKUSTELUFOORUMIN LOPETTAMINEN

Telialla on oikeus poistaa Käyttäjälle antamansa näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus ilman mitään Käyttäjälle annettavaa ilmoitusta, mikäli 1) Käyttäjä rikkoo tai Telialla on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjä on rikkonut näitä käyttöehtoja, 2) Telia päättää lopettaa Keskustelufoorumin tarjoamisen tai 3) Telia päättää rajoittaa Keskustelufoorumin tarjoamista osittain tai yksittäisen Käyttäjän osalta. Samassa yhteydessä päättyy automaattisesti myös Käyttäjän ja Telian välinen näiden käyttöehtojen mukainen sopimus Keskustelufoorumin käyttämisestä.

 

12. KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTO

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Keskustelufoorumin käyttöoikeutta kolmannelle ilman Telian etukäteistä kirjallista suostumusta. Telialla on oikeus siirtää Keskustelufoorumi ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Käyttäjälle. Telian kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Telian ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.

 

13. MUUT EHDOT

Näiden käyttöehtojen lisäksi sovelletaan Telian palveluiden yleisiä toimitusehtoja kuluttaja-asiakkaille, jotka ovat löydettävissä seuraavasta verkko-osoitteesta: https://www.telia.fi/toimitusehdot

 

Mikäli nämä käyttöehdot ovat ristiriidassa em. yleisten ehtojen kanssa, näitä käyttöehtoja sovelletaan ensisijaisesti.