Käyttöehdot

 

Telia Yhteisön käyttöehdot 14.5.2024 alkaen

 

1. YLEISTÄ

Nämä käyttöehdot koskevat Telia Finland Oyj:n (jäljempänä "Telia") käyttäjälle (jäljempänä ”Käyttäjä”) tarjoamaa asiakasyhteisöä verkko-osoitteessa https://telia.fi/yhteiso (jäljempänä em. asiakasyhteisö  "Yhteisö").

 

2. REKISTERÖITYMINEN, KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA

Käyttäjän rekisteröityessä Yhteisön käyttäjäksi Telia antaa Käyttäjälle oikeuden käyttää Yhteisöä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä voi rekisteröityä Yhteisön käyttäjäksi luomalla itselleen Telia Tili -tunnuksen.

Rekisteröityessään Käyttäjä voi myös valita itselleen Yhteisössä näkyvän nimimerkin sekä salasanan. Käyttäjätunnuksena toimii käyttäjän sähköpostiosoite. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesti sekä olemaan luovuttamatta niitä kolmannelle taholle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta käytöstä. Jos käyttäjätunnukset katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Käyttäjän on ilmoitettava asiasta viipymättä Telian asiakaspalveluun. Telialla on tällöin oikeus sulkea pääsy ao. käyttäjätunnuksella Yhteisöön.

Käyttäjän tulee antaa Telialle oikea sähköpostiosoite Yhteisöä koskevassa rekisteröintilomakkeessa, kuten nimitiedot sekä sähköpostiosoite. Tämän lisäksi Käyttäjä voi halutessaan antaa Telialle tiettyjä lisätietoja, joiden oikeellisuus ja ajantasaisuus Käyttäjän on vastaavasti varmistettava. Edellä mainittuja tämän kappaleen mukaisia Käyttäjän ilmoittamia tietoja kutsutaan jäljempänä yhteisesti ”Henkilötiedot”. Käyttäjän tulee ilmoittaa Telialle mahdollisista muutoksista Henkilötietojaan koskien. Mikäli Käyttäjä ilmoittaa Telialle virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita Henkilötietoja rekisteröityessään Yhteisön käyttäjäksi tai mikäli Käyttäjän valitsema nimimerkki on Telian käsityksen mukaan lain ja/tai hyvän tavan vastainen taikka loukkaa kolmannen oikeutta, Telialla on oikeus poistaa Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana käytöstä. Telialla on lisäksi oikeus muuttaa Käyttäjän valitsemaa nimimerkkiä tarvittaessa, jos se esimerkiksi voidaan sekoittaa Teliaan tai Yhteisön ylläpitoon.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että ei tee useampia rekisteröitymisiä Telia Yhteisön käyttäjäksi. Mikäli Käyttäjällä on useampia käyttäjätunnuksia, Telialla on oikeus poistaa Käyttäjän ylimääräiset käyttäjätunnukset ja salasanat käytöstä taikka estää uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan luominen.

Rekisteröitymällä Yhteisön käyttäjäksi Käyttäjä hyväksyy, että Yhteisön ylläpito voi lähettää Käyttäjälle yksityisviestejä sekä sähköpostiviestejä Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Viestit sisältävät tietoa muun muassa Yhteisön keskusteluista ja tapahtumista, erilaisista kyselyistä sekä muista asioista, joista Käyttäjän on tarpeen olla tietoinen. Yhteisön ylläpito ei lähetä edellä mainittuja viestejä kaupallisissa tarkoituksissa.

Mikäli Käyttäjä on tunnistautunut vahvalla sähköisellä tunnistautumisella Telia Tiliin,  Käyttäjä voi kirjautua Yhteisöön samoilla tunnuksilla kuin telia.fi -sivustolle. Mikäli Käyttäjä on kirjautunut Telia Tili -tunnustaan käyttäen sellaiselta laitteelta, jota voivat käyttää muutkin henkilöt, Käyttäjän tulee kirjautua ulos lopettaessaan Yhteisön ja/tai telia.fi -sivuston käyttämisen. Mikäli Käyttäjä ei kirjaudu ulos, kolmas osapuoli voi käyttää Yhteisö- tai telia.fi -sivustoa Käyttäjän Telia Tili -tunnuksella.

 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietoja käsitellään Telia Yhteisön Tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa https://www.telia.fi/tietosuoja.

 

4. YHTEISÖN KÄYTTÖ

Yhteisössä Käyttäjä voi mm. kirjoittaa, lähettää, toimittaa, tallentaa ja muokata erilaisia viestejä. Viestit voivat sisältää Telian hyväksymässä muodossa olevia liitteitä. Viesteistä ja liitteistä käytetään jäljempänä yhteisesti termiä ”Aineisto”.

Yhteisö on tarkoitettu ainoastaan keskustelukategorioiden kuvausten mukaiseen keskusteluun. Käyttäjä ei saa käyttää Yhteisöä sellaisen sisällön julkistamiseen tai muuhun välittämiseen 1) joka on totuudenvastaista, herjaavaa, siveetöntä tai muuten hyvän tavan ja/tai lain vastaista, 2) joka loukkaa kolmannen tahon mitä tahansa oikeutta (kuten omistus- tai tekijänoikeutta tai liikesalaisuutta) tai 3) joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Yhteisöä tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa tai haittaa Yhteisön käyttäjiä, muita kolmansia osapuolia tai Teliaa. Käyttäjä ei myöskään saa käyttää Yhteisöä kaupankäyntiin, markkinointiin, palvelujen tarjoamiseen tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen eikä toisena luonnollisena henkilönä esiintymiseen.

Käyttäjä sitoutuu olemaan jakamatta Yhteisössä omia tai kolmansien tahojen henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeä, sähköpostiosoitetta, osoitteita, puhelinnumeroita jne. Käyttäjän tulee huolehtia, että hän tuottaa Yhteisöön Aineistoa, josta häntä tai kolmansia tahoja ei voi henkilönä tunnistaa.

Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella tapahtuneesta Yhteisön käytöstä. Käyttäjä vastaa kaikesta Yhteisöön toimittamastaan ja lähettämästään Aineistosta ja toimittamansa tai lähettämänsä Aineiston julkaisemiseen tai esittämiseen tarvittavien lisenssien, (tekijän)oikeuksien ja lupien hankkimisesta.

Kaikki oikeudet Käyttäjän Yhteisössä julkaisemaan Aineistoon kuuluvat Käyttäjälle. Käyttäjä myöntää Telialle ja sen konserniyhtiöille maailmanlaajuisen oikeuden korvauksetta muuttaa, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville tai hyödyntää Aineistoa, jonka käyttäjä on julkaissut Yhteisössä.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Telialle tai kolmannelle osapuolelle tämän kohdan vastaisesta käytöstä aiheutuneet kustannukset ja vahingon. Lisäksi Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti rikosoikeudellisessa vastuussa levittämänsä Aineiston sisällöstä.

 

5. AINEISTOA KOSKEVA ILMOITUSKANAVA

Käyttäjä taikka kuka tahansa yksityishenkilö tai yhteisö voi ilmoittaa Yhteisössä saatavilla olevan ilmoituskanavan kautta Aineistosta, jota kyseinen ilmoittaja pitää laittomana sisältönä.

Telia ilmoittaa em. ilmoittajalle ilmoitusta koskevasta päätöksestään, eli toteutetaanko ilmoituksen johdosta toimia esimerkiksi Aineiston poistamiseksi vai ei, ilmoittajan antamaan sähköpostiosoitteeseen taikka muulla sähköisellä tavalla.

Telialla on oikeus keskeyttää ilmoitusten käsittely kohtuulliseksi ajaksi, jos ilmoittaja tekee ilmoituskanavan välityksellä toistuvasti ilmeisen perusteettomia ilmoituksia. Telia antaa ilmoittajalle ennakkovaroituksen ilmoitusten käsittelyn keskeyttämisestä ilmoittajan antamaan sähköpostiosoitteeseen tai muulla sähköisellä tavalla. Tällaisesta keskeytyksestä ja sen kestosta päättäessään Telia arvioi muun ohessa ilmeisen perusteettomien ilmoitusten määrää tietyn ajanjakson sisällä, tällaisten ilmoitusten suhteellista osuutta kaikista Telian vastaanottamista ilmoituksista sekä perusteettomien ilmoitusten tekijän päämäärää, jos se on yksilöitävissä.

 

6. AINEISTON POISTAMINEN JA KÄYTÖN ESTÄMINEN

Mikäli Käyttäjän Yhteisöön toimittama Aineisto tai sen osa on sovellettavan lain, hyvän tavan, Yhteisön sääntöjen ja/tai näiden käyttöehtojen vastainen, Telialla on oikeus 1) poistaa Käyttäjän Aineisto Yhteisöstä, 2) estää Aineiston julkistaminen ja välittäminen Yhteisön kautta tai 3) estää Käyttäjän mahdollisuus käyttää Yhteisöä. Telialla on oikeus toteuttaa em. toimia myös muusta perustellusta syystä, kuten tuomioistuimen antaman keskeyttämismääräyksen perusteella, Aineistoa koskevaan ilmoituskanavaan tulleen ilmoituksen perusteella tai sen perusteella, että Telia muuttaa yleisesti Yhteisöä ja sen sisältöä.

Aineistosta riippuen Telia voi puuttua sovellettavan lain, hyvän tavan, Yhteisön sääntöjen ja/tai näiden käyttöehtojen vastaiseen Aineistoon tai sen osaan myös huomauttamalla Käyttäjää Yhteisön keskustelun kommenteissa Yhteisön moderaattorin toimesta taikka antamalla Käyttäjälle varoituksen yksityisviestillä.

Yhteisön Aineistoa voidaan moderoida myös algoritmien avulla esimerkiksi tiettyjen ilmaisujen (kuten kirosanat) osalta. Tällöin Aineisto piilotetaan automaattisesti, jonka jälkeen Yhteisön moderaattori tarkastaa, onko kyse sovellettavan lain, hyvän tavan, Yhteisön sääntöjen ja/tai näiden käyttöehtojen vastaisesta Aineistosta.

Telia ilmoittaa Käyttäjälle Telia Yhteisön kautta yksityisviestillä taikka muulla sähköisellä tavalla perusteluineen, mikäli Telia on poistanut Käyttäjän Keskustelufoorumiin toimittaman Aineiston tai osan siitä, estänyt Aineiston julkistamisen ja välittämisen muille Yhteisön käyttäjille ja/tai estänyt Käyttäjän mahdollisuuden käyttää Yhteisöä.

Ennen Käyttäjän mahdollisuuden käyttää Yhteisöä estämistä sen johdosta, että Käyttäjä toimittaa Yhteisöön toistuvasti ilmeisen laitonta Aineistoa, Telia antaa Käyttäjälle ennakkovaroituksen Yhteisön käytön estämisestä Telia Yhteisön yksityisviestillä taikka muulla sähköisellä tavalla. Tällaisesta Yhteisön käytön estämisestä ja sen kestosta päättäessään Telia arvioi muun ohessa ilmeisen laittoman Aineiston määrää tietyn ajanjakson sisällä, tällaisen Aineiston suhteellista osuutta kaikesta Aineistosta Yhteisössä, väärinkäytön vakavuutta, laittoman Aineiston luonne mukaan lukien sekä ilmeisen laitonta Aineistoa Yhteisöön toimittaneen Käyttäjän päämäärää, jos se on yksilöitävissä.

Aineistoa ei poisteta Käyttäjän pyynnöstä automaattisesti. Käyttäjän on jaettava Yhteisössä sellaista Aineistoa, jota ei voida yhdistää häneen tai kolmansiin tahoihin henkilönä/henkilöinä.

 

7. SISÄINEN VALITUSTENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄ

Edellä kohdassa 5 tarkoitetulla ilmoittajalla on oikeus valittaa kuuden (6) kuukauden ajan 1) Telian ilmoittajan ilmoituksen johdosta tekemästä päätöksestä sekä 2) Telian edellä kohdassa 5 viitatusta päätöksestä keskeyttää ilmoitusten käsittely kohtuulliseksi ajaksi Yhteisön sisäisen valitusjärjestelmän kautta ilmoittajalle päätöksen yhteydessä toimitetun ohjeistuksen mukaisesti. Telia ilmoittaa ilmoittajan valituksen osalta tekemästään päätöksestä valituksen tehneen ilmoittajan antamaan sähköpostiosoitteeseen taikka muulla sähköisellä tavalla.

Käyttäjällä on oikeus valittaa kuuden (6) kuukauden ajan yllä kohdassa 6 tarkoitetuista Telian päätöksistä 1) poistaa Käyttäjän Aineisto Yhteisöstä, 2) estää Aineiston julkistaminen ja välittäminen Yhteisön kautta sekä 3) estää Käyttäjän mahdollisuus käyttää Yhteisöä tai sen osia Yhteisön sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän kautta Käyttäjälle päätöksen yhteydessä toimitetun ohjeistuksen mukaisesti. Telia ilmoittaa Käyttäjän valituksen osalta tekemästään päätöksestä valituksen tehneelle Käyttäjälle Telia Yhteisön kautta yksityisviestillä taikka muulla sähköisellä tavalla.

Telialla on oikeus keskeyttää valitusten käsittely kohtuulliseksi ajaksi, jos valituksen tekijä tekee valitustenkäsittelyjärjestelmän välityksellä toistuvasti ilmeisen perusteettomia valituksia. Telia antaa valituksen tekijälle ennakkovaroituksen valitusten käsittelyn keskeyttämisestä valituksen tekijän antamaan sähköpostiosoitteeseen tai Yhteisön kautta yksityisviestillä taikka muulla sähköisellä tavalla. Tällaisesta keskeytyksestä ja sen kestosta päättäessään Telia arvioi muun ohessa ilmeisen perusteettomien valitusten määrää tietyn ajanjakson sisällä, tällaisten valitusten suhteellista osuutta kaikista Telian vastaanottamista valituksista sekä perusteettomien valitusten tekijän päämäärää, jos se on yksilöitävissä.

 

8. YHTEISÖN TARJONTA ”SELLAISENA KUIN SE ON” JA YHTEISÖN MUUTTAMINEN

Käyttäjä ymmärtää sen, että Telia tarjoaa Yhteisön Käyttäjän käyttöön ilman erillisen vastikkeen maksamista ja ettei Telialla ole mahdollisuutta tarkistaa Yhteisöön lähetetyn Aineiston sisältöä, oikeellisuutta, lain vastaisuutta tai muita ominaisuuksia. Telia vastaa ainoastaan Yhteisöön itse tuottamastaan sisällöstä, johon pidätetään kaikki oikeudet.

Yhteisö tarjotaan Käyttäjälle ”sellaisena kuin se on” ilman mitään takuita sen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa, omistusoikeudesta ja oikeuksien loukkaamattomuudesta. Telia ei takaa, että 1) Yhteisö täyttää käyttäjän vaatimukset ja odotukset, 2) Yhteisö on jatkuvasti saatavilla, 3) Yhteisön Aineistot tai niiden sisällöt ovat oikeita, tarkkoja, luotettavia tai lainmukaisia, eikä sitä että 4) Yhteisössä mahdollisesti esiintyvät tai Yhteisön käyttöä koskevat virheet korjataan. Telia ei valvo tai tarkista Yhteisöön Käyttäjien toimittamaa Aineistoa.

Telialla on yksipuolinen oikeus muuttaa Yhteisöä (mukaan lukien Yhteisön ulkoasu ja sen mikä tahansa sisältö) tai lopettaa Yhteisön ylläpitäminen osittain tai kokonaan.

 

9. IMMATERIAALIOIKEUDET

Yhteisön sisältö on suojattu tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten mukaisesti. Yhteisön ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet sekä Yhteisön goodwill-arvo kuuluvat Telialle tai sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille (tai sen yhteistyökumppaneille). Käyttäjälle ei siirry mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Yhteisöä käyttämällä, lukuun ottamatta näissä ehdoissa mainittuja käyttöoikeuksia. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Yhteisöä julkisesti taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää Yhteisöä Telian tai kolmansien osapuolten oikeuksia loukaten.

 

10. VASTUUNRAJOITUS

Telia ei vastaa mistään Käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka voivat aiheutua esimerkiksi 1) Yhteisön käytöstä tai sisällöstä (kuten Yhteisön sisältämät virheelliset tai puutteelliset tiedot), 2) Yhteisön käyttökatkoista, 3) siitä, että Telia on poistanut Yhteisöstä Aineistoa kohdan 5 mukaisesti, 4) siitä, että Telia on yksipuolisesti lopettanut Yhteisön tarjoamisen taikka rajoittanut sitä, tai 5) Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

 

11. TIETOTURVA

Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Telia ei vastaa Käyttäjän tietoturvallisuudesta Yhteisöä käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse käyttämiensä tietokoneiden, mobiililaitteiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten tai muiden vastaavien haittojen Telialle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

 

12. EHTOJEN MUUTOKSET

Telialla on yksipuolinen oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Telia ilmoittaa Käyttäjälle uusista käyttöehdoista vähintään kahta (2) viikkoa ennen niiden voimaantuloa Yhteisössä olevalla ilmoituksella, asiakastiedotteella, asiakkaille toimitettavissa asiakaslehdissä ja/tai muulla Telian hyväksi katsomalla tavalla. Jatkamalla Yhteisön käyttöä uusien käyttöehtojen tultua voimaan Käyttäjä hyväksyy uudet käyttöehdot.

 

13. KÄYTTÖOIKEUDEN VOIMASSAOLO JA YHTEISÖN LOPETTAMINEN

Telialla on oikeus poistaa Käyttäjälle antamansa näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus ilman mitään Käyttäjälle annettavaa ilmoitusta, mikäli 1) Käyttäjä rikkoo tai Telialla on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjä on rikkonut näitä käyttöehtoja muutoin kuin toimittamalla Yhteisöön käyttöehtojen vastaista Aineistoa, 2) Telia päättää lopettaa Yhteisön tarjoamisen, tai 3) Telia päättää rajoittaa Yhteisön tarjoamista osittain tai yksittäisen Käyttäjän osalta. Samassa yhteydessä päättyy automaattisesti myös Käyttäjän ja Telian välinen näiden käyttöehtojen mukainen sopimus Yhteisön käyttämisestä.

Käyttäjä voi poistaa Yhteisöön luomansa käyttäjätunnuksen lähettämällä poistopyynnön Yhteisön ylläpidolle yksityisviestillä tai sähköpostitse, jonka jälkeen Käyttäjälle annettu näiden käyttöehtojen mukainen oikeus käyttää Yhteisöä poistetaan. Käyttäjätunnuksen poiston yhteydessä Yhteisöstä poistetaan kaikki Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot, Käyttäjän käyttäjätunnukselleen lisäämät tiedot sekä Käyttäjän yksityisviestit. Käyttäjän Yhteisöön kirjoittamaa tai lähettämää Aineistoa ei poisteta vaan se anonymisoidaan, jolloin sitä ei voi enää yhdistää Käyttäjään.

 

14. KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTO

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Yhteisön käyttöoikeutta kolmannelle ilman Telian etukäteistä kirjallista suostumusta. Telialla on oikeus siirtää Yhteisö ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Käyttäjälle. Telian kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Telian ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.

 

15. MUUT EHDOT

Käyttäjällä tai edellä kohdassa 5 tarkoitetulla ilmoittajalla on milloin tahansa mahdollisuus tuomioistuimen ulkopuoliseen riidanratkaisuun Telian Aineiston tai Yhteisön käytön rajoittamisen osalta tekemien päätösten osalta. Lisätietoja tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisusta löytyy Suomen digitaalisten palvelujen koordinaattorin, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilta: www.traficom.fi.

Näiden käyttöehtojen lisäksi sovelletaan Telian palveluiden yleisiä toimitusehtoja kuluttaja-asiakkaille, jotka ovat löydettävissä seuraavasta verkko-osoitteesta https://telia.fi/toimitusehdot.

Mikäli nämä käyttöehdot ovat ristiriidassa em. yleisten ehtojen kanssa, näitä käyttöehtoja sovelletaan ensisijaisesti.

 

 

 

 

Telia Yhteisön käyttöehdot 20.2.2024 alkaen

 

1. YLEISTÄ

Nämä käyttöehdot koskevat Telia Finland Oyj:n (jäljempänä "Telia") käyttäjälle (jäljempänä ”Käyttäjä”) tarjoamaa asiakasyhteisöä verkko-osoitteessa https://telia.fi/yhteiso (jäljempänä em. asiakasyhteisö  "Yhteisö").

 

2. REKISTERÖITYMINEN, KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA

Käyttäjän rekisteröityessä Yhteisön käyttäjäksi Telia antaa Käyttäjälle oikeuden käyttää Yhteisöä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä voi rekisteröityä Yhteisön käyttäjäksi  joko Telia-tunnuksilla tai sähköpostiosoitteella.

Rekisteröityessään Käyttäjä voi myös valita itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesti sekä olemaan luovuttamatta niitä kolmannelle taholle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta käytöstä. Jos käyttäjätunnus ja salasana katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Käyttäjän on ilmoitettava asiasta viipymättä Telian asiakaspalveluun. Telialla on tällöin oikeus sulkea pääsy ao. käyttäjätunnuksella Yhteisöön.

Käyttäjän tulee antaa Telialle oikeat ja ajan tasalla olevat tiedot Yhteisöä koskevassa rekisteröintilomakkeessa, kuten nimitiedot sekä sähköpostiosoite. Tämän lisäksi Käyttäjä voi halutessaan antaa Telialle tiettyjä lisätietoja, joiden oikeellisuus ja ajantasaisuus Käyttäjän on vastaavasti varmistettava. Edellä mainittuja tämän kappaleen mukaisia Käyttäjän ilmoittamia tietoja kutsutaan jäljempänä yhteisesti ”Henkilötiedot”. Käyttäjän tulee ilmoittaa Telialle mahdollisista muutoksista Henkilötietojaan koskien. Mikäli Käyttäjä ilmoittaa Telialle virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita Henkilötietoja rekisteröityessään Yhteisön käyttäjäksi tai mikäli Käyttäjän valitsema  käyttäjätunnus on Telian käsityksen mukaan lain ja/tai hyvän tavan vastainen taikka loukkaa kolmannen oikeutta, Telialla on oikeus poistaa Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana käytöstä. Telialla on lisäksi oikeus muuttaa Käyttäjän valitsemaa käyttäjätunnusta tarvittaessa, jos se esimerkiksi voidaan sekoittaa Teliaan tai Yhteisön ylläpitoon.

Rekisteröitymällä Yhteisön käyttäjäksi Käyttäjä hyväksyy, että Yhteisön ylläpito voi lähettää Käyttäjälle yksityisviestejä sekä sähköpostiviestejä Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Viestit sisältävät tietoa muun muassa Yhteisön keskusteluista ja tapahtumista, erilaisista kyselyistä sekä muista asioista, joista Käyttäjän on tarpeen olla tietoinen. Yhteisön ylläpito ei lähetä edellä mainittuja viestejä kaupallisissa tarkoituksissa.

Mikäli Käyttäjä on rekisteröitynyt Yhteisön käyttäjäksi Telia-tunnustaan käyttäen, Käyttäjä voi kirjautua Yhteisöön samoilla tunnuksilla kuin telia.fi -sivustolle. Mikäli Käyttäjä on kirjautunut Telia-tunnustaan käyttäen sellaiselta laitteelta, jota voivat käyttää muutkin henkilöt, Käyttäjän tulee kirjautua ulos lopettaessaan Yhteisön ja/tai telia.fi -sivuston käyttämisen. Mikäli Käyttäjä ei kirjaudu ulos, kolmas osapuoli voi käyttää Yhteisö- tai telia.fi -sivustoa Käyttäjän Telia-tunnuksella.

 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietoja käsitellään Telia Yhteisön Tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa https://www.telia.fi/tietosuoja.

 

4. YHTEISÖN KÄYTTÖ

Yhteisössä Käyttäjä voi mm. kirjoittaa, lähettää, toimittaa, tallentaa ja muokata erilaisia viestejä. Viestit voivat sisältää Telian hyväksymässä muodossa olevia liitteitä. Viesteistä ja liitteistä käytetään jäljempänä yhteisesti termiä ”Aineisto”.

Yhteisö on tarkoitettu ainoastaan keskustelukategorioiden kuvausten mukaiseen keskusteluun. Käyttäjä ei saa käyttää Yhteisöä sellaisen sisällön julkistamiseen tai muuhun välittämiseen 1) joka on totuudenvastaista, herjaavaa, siveetöntä tai muuten hyvän tavan ja/tai lain vastaista, 2) joka loukkaa kolmannen tahon mitä tahansa oikeutta (kuten omistus- tai tekijänoikeutta tai liikesalaisuutta) tai 3) joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Yhteisöä tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa tai haittaa Yhteisön käyttäjiä, muita kolmansia osapuolia tai Teliaa. Käyttäjä ei myöskään saa käyttää Yhteisöä kaupankäyntiin, markkinointiin, palvelujen tarjoamiseen tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen eikä toisena luonnollisena henkilönä esiintymiseen.

Käyttäjä sitoutuu olemaan jakamatta Yhteisössä omia tai kolmansien tahojen henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeä, sähköpostiosoitetta, osoitteita, puhelinnumeroita jne. Käyttäjän tulee huolehtia, että hän tuottaa Yhteisöön Aineistoa, josta häntä tai kolmansia tahoja ei voi henkilönä tunnistaa.

Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella tapahtuneesta Yhteisön käytöstä. Käyttäjä vastaa kaikesta Yhteisöön toimittamastaan ja lähettämästään Aineistosta ja toimittamansa tai lähettämänsä Aineiston julkaisemiseen tai esittämiseen tarvittavien lisenssien, (tekijän)oikeuksien ja lupien hankkimisesta.

Kaikki oikeudet Käyttäjän Yhteisössä julkaisemaan Aineistoon kuuluvat Käyttäjälle. Käyttäjä myöntää Telialle ja sen konserniyhtiöille maailmanlaajuisen oikeuden korvauksetta muuttaa, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville tai hyödyntää Aineistoa, jonka käyttäjä on julkaissut Yhteisössä.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Telialle tai kolmannelle osapuolelle tämän kohdan vastaisesta käytöstä aiheutuneet kustannukset ja vahingon. Lisäksi Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti rikosoikeudellisessa vastuussa levittämänsä Aineiston sisällöstä.

 

5. AINEISTOA KOSKEVA ILMOITUSKANAVA

Käyttäjä taikka kuka tahansa yksityishenkilö tai yhteisö voi ilmoittaa Yhteisössä saatavilla olevan ilmoituskanavan kautta Aineistosta, jota kyseinen ilmoittaja pitää laittomana sisältönä.

Telia ilmoittaa em. ilmoittajalle ilmoitusta koskevasta päätöksestään, eli toteutetaanko ilmoituksen johdosta toimia esimerkiksi Aineiston poistamiseksi vai ei, ilmoittajan antamaan sähköpostiosoitteeseen taikka muulla sähköisellä tavalla.

Telialla on oikeus keskeyttää ilmoitusten käsittely kohtuulliseksi ajaksi, jos ilmoittaja tekee ilmoituskanavan välityksellä toistuvasti ilmeisen perusteettomia ilmoituksia. Telia antaa ilmoittajalle ennakkovaroituksen ilmoitusten käsittelyn keskeyttämisestä ilmoittajan antamaan sähköpostiosoitteeseen tai muulla sähköisellä tavalla. Tällaisesta keskeytyksestä ja sen kestosta päättäessään Telia arvioi muun ohessa ilmeisen perusteettomien ilmoitusten määrää tietyn ajanjakson sisällä, tällaisten ilmoitusten suhteellista osuutta kaikista Telian vastaanottamista ilmoituksista sekä perusteettomien ilmoitusten tekijän päämäärää, jos se on yksilöitävissä.

 

6. AINEISTON POISTAMINEN JA KÄYTÖN ESTÄMINEN

Mikäli Käyttäjän Yhteisöön toimittama Aineisto tai sen osa on sovellettavan lain, hyvän tavan, Yhteisön sääntöjen ja/tai näiden käyttöehtojen vastainen, Telialla on oikeus 1) poistaa Käyttäjän Aineisto Yhteisöstä, 2) estää Aineiston julkistaminen ja välittäminen Yhteisön kautta tai 3) estää Käyttäjän mahdollisuus käyttää Yhteisöä. Telialla on oikeus toteuttaa em. toimia myös muusta perustellusta syystä, kuten tuomioistuimen antaman keskeyttämismääräyksen perusteella, Aineistoa koskevaan ilmoituskanavaan tulleen ilmoituksen perusteella tai sen perusteella, että Telia muuttaa yleisesti Yhteisöä ja sen sisältöä.

Aineistosta riippuen Telia voi puuttua sovellettavan lain, hyvän tavan, Yhteisön sääntöjen ja/tai näiden käyttöehtojen vastaiseen Aineistoon tai sen osaan myös huomauttamalla Käyttäjää Yhteisön keskustelun kommenteissa Yhteisön moderaattorin toimesta taikka antamalla Käyttäjälle varoituksen yksityisviestillä.

Yhteisön Aineistoa voidaan moderoida myös algoritmien avulla esimerkiksi tiettyjen ilmaisujen (kuten kirosanat) osalta. Tällöin Aineisto piilotetaan automaattisesti, jonka jälkeen Yhteisön moderaattori tarkastaa, onko kyse sovellettavan lain, hyvän tavan, Yhteisön sääntöjen ja/tai näiden käyttöehtojen vastaisesta Aineistosta.

Telia ilmoittaa Käyttäjälle Telia Yhteisön kautta yksityisviestillä taikka muulla sähköisellä tavalla perusteluineen, mikäli Telia on poistanut Käyttäjän Keskustelufoorumiin toimittaman Aineiston tai osan siitä, estänyt Aineiston julkistamisen ja välittämisen muille Yhteisön käyttäjille ja/tai estänyt Käyttäjän mahdollisuuden käyttää Yhteisöä.

Ennen Käyttäjän mahdollisuuden käyttää Yhteisöä estämistä sen johdosta, että Käyttäjä toimittaa Yhteisöön toistuvasti ilmeisen laitonta Aineistoa, Telia antaa Käyttäjälle ennakkovaroituksen Yhteisön käytön estämisestä Telia Yhteisön yksityisviestillä taikka muulla sähköisellä tavalla. Tällaisesta Yhteisön käytön estämisestä ja sen kestosta päättäessään Telia arvioi muun ohessa ilmeisen laittoman Aineiston määrää tietyn ajanjakson sisällä, tällaisen Aineiston suhteellista osuutta kaikesta Aineistosta Yhteisössä, väärinkäytön vakavuutta, laittoman Aineiston luonne mukaan lukien sekä ilmeisen laitonta Aineistoa Yhteisöön toimittaneen Käyttäjän päämäärää, jos se on yksilöitävissä.

Aineistoa ei poisteta Käyttäjän pyynnöstä automaattisesti. Käyttäjän on jaettava Yhteisössä sellaista Aineistoa, jota ei voida yhdistää häneen tai kolmansiin tahoihin henkilönä/henkilöinä.

 

7. SISÄINEN VALITUSTENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄ

Edellä kohdassa 5 tarkoitetulla ilmoittajalla on oikeus valittaa kuuden (6) kuukauden ajan 1) Telian ilmoittajan ilmoituksen johdosta tekemästä päätöksestä sekä 2) Telian edellä kohdassa 5 viitatusta päätöksestä keskeyttää ilmoitusten käsittely kohtuulliseksi ajaksi Yhteisön sisäisen valitusjärjestelmän kautta ilmoittajalle päätöksen yhteydessä toimitetun ohjeistuksen mukaisesti. Telia ilmoittaa ilmoittajan valituksen osalta tekemästään päätöksestä valituksen tehneen ilmoittajan antamaan sähköpostiosoitteeseen taikka muulla sähköisellä tavalla.

Käyttäjällä on oikeus valittaa kuuden (6) kuukauden ajan yllä kohdassa 6 tarkoitetuista Telian päätöksistä 1) poistaa Käyttäjän Aineisto Yhteisöstä, 2) estää Aineiston julkistaminen ja välittäminen Yhteisön kautta sekä 3) estää Käyttäjän mahdollisuus käyttää Yhteisöä tai sen osia Yhteisön sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän kautta Käyttäjälle päätöksen yhteydessä toimitetun ohjeistuksen mukaisesti. Telia ilmoittaa Käyttäjän valituksen osalta tekemästään päätöksestä valituksen tehneelle Käyttäjälle Telia Yhteisön kautta yksityisviestillä taikka muulla sähköisellä tavalla.

Telialla on oikeus keskeyttää valitusten käsittely kohtuulliseksi ajaksi, jos valituksen tekijä tekee valitustenkäsittelyjärjestelmän välityksellä toistuvasti ilmeisen perusteettomia valituksia. Telia antaa valituksen tekijälle ennakkovaroituksen valitusten käsittelyn keskeyttämisestä valituksen tekijän antamaan sähköpostiosoitteeseen tai Yhteisön kautta yksityisviestillä taikka muulla sähköisellä tavalla. Tällaisesta keskeytyksestä ja sen kestosta päättäessään Telia arvioi muun ohessa ilmeisen perusteettomien valitusten määrää tietyn ajanjakson sisällä, tällaisten valitusten suhteellista osuutta kaikista Telian vastaanottamista valituksista sekä perusteettomien valitusten tekijän päämäärää, jos se on yksilöitävissä.

 

8. YHTEISÖN TARJONTA ”SELLAISENA KUIN SE ON” JA YHTEISÖN MUUTTAMINEN

Käyttäjä ymmärtää sen, että Telia tarjoaa Yhteisön Käyttäjän käyttöön ilman erillisen vastikkeen maksamista ja ettei Telialla ole mahdollisuutta tarkistaa Yhteisöön lähetetyn Aineiston sisältöä, oikeellisuutta, lain vastaisuutta tai muita ominaisuuksia. Telia vastaa ainoastaan Yhteisöön itse tuottamastaan sisällöstä, johon pidätetään kaikki oikeudet.

Yhteisö tarjotaan Käyttäjälle ”sellaisena kuin se on” ilman mitään takuita sen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa, omistusoikeudesta ja oikeuksien loukkaamattomuudesta. Telia ei takaa, että 1) Yhteisö täyttää käyttäjän vaatimukset ja odotukset, 2) Yhteisö on jatkuvasti saatavilla, 3) Yhteisön Aineistot tai niiden sisällöt ovat oikeita, tarkkoja, luotettavia tai lainmukaisia, eikä sitä että 4) Yhteisössä mahdollisesti esiintyvät tai Yhteisön käyttöä koskevat virheet korjataan. Telia ei valvo tai tarkista Yhteisöön Käyttäjien toimittamaa Aineistoa.

Telialla on yksipuolinen oikeus muuttaa Yhteisöä (mukaan lukien Yhteisön ulkoasu ja sen mikä tahansa sisältö) tai lopettaa Yhteisön ylläpitäminen osittain tai kokonaan.

 

9. IMMATERIAALIOIKEUDET

Yhteisön sisältö on suojattu tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten mukaisesti. Yhteisön ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet sekä Yhteisön goodwill-arvo kuuluvat Telialle tai sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille (tai sen yhteistyökumppaneille). Käyttäjälle ei siirry mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Yhteisöä käyttämällä, lukuun ottamatta näissä ehdoissa mainittuja käyttöoikeuksia. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Yhteisöä julkisesti taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää Yhteisöä Telian tai kolmansien osapuolten oikeuksia loukaten.

 

10. VASTUUNRAJOITUS

Telia ei vastaa mistään Käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka voivat aiheutua esimerkiksi 1) Yhteisön käytöstä tai sisällöstä (kuten Yhteisön sisältämät virheelliset tai puutteelliset tiedot), 2) Yhteisön käyttökatkoista, 3) siitä, että Telia on poistanut Yhteisöstä Aineistoa kohdan 5 mukaisesti, 4) siitä, että Telia on yksipuolisesti lopettanut Yhteisön tarjoamisen taikka rajoittanut sitä, tai 5) Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

 

11. TIETOTURVA

Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Telia ei vastaa Käyttäjän tietoturvallisuudesta Yhteisöä käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse käyttämiensä tietokoneiden, mobiililaitteiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten tai muiden vastaavien haittojen Telialle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

 

12. EHTOJEN MUUTOKSET

Telialla on yksipuolinen oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Telia ilmoittaa Käyttäjälle uusista käyttöehdoista vähintään kahta (2) viikkoa ennen niiden voimaantuloa Yhteisössä olevalla ilmoituksella, asiakastiedotteella, asiakkaille toimitettavissa asiakaslehdissä ja/tai muulla Telian hyväksi katsomalla tavalla. Jatkamalla Yhteisön käyttöä uusien käyttöehtojen tultua voimaan Käyttäjä hyväksyy uudet käyttöehdot.

 

13. KÄYTTÖOIKEUDEN VOIMASSAOLO JA YHTEISÖN LOPETTAMINEN

Telialla on oikeus poistaa Käyttäjälle antamansa näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus ilman mitään Käyttäjälle annettavaa ilmoitusta, mikäli 1) Käyttäjä rikkoo tai Telialla on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjä on rikkonut näitä käyttöehtoja muutoin kuin toimittamalla Yhteisöön käyttöehtojen vastaista Aineistoa, 2) Telia päättää lopettaa Yhteisön tarjoamisen, tai 3) Telia päättää rajoittaa Yhteisön tarjoamista osittain tai yksittäisen Käyttäjän osalta. Samassa yhteydessä päättyy automaattisesti myös Käyttäjän ja Telian välinen näiden käyttöehtojen mukainen sopimus Yhteisön käyttämisestä.

Käyttäjä voi poistaa Yhteisöön luomansa käyttäjätunnuksen lähettämällä poistopyynnön Yhteisön ylläpidolle yksityisviestillä tai sähköpostitse, jonka jälkeen Käyttäjälle annettu näiden käyttöehtojen mukainen oikeus käyttää Yhteisöä poistetaan. Käyttäjätunnuksen poiston yhteydessä Yhteisöstä poistetaan kaikki Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot, Käyttäjän käyttäjätunnukselleen lisäämät tiedot sekä Käyttäjän yksityisviestit. Käyttäjän Yhteisöön kirjoittamaa tai lähettämää Aineistoa ei poisteta vaan se anonymisoidaan, jolloin sitä ei voi enää yhdistää Käyttäjään.

 

14. KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTO

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Yhteisön käyttöoikeutta kolmannelle ilman Telian etukäteistä kirjallista suostumusta. Telialla on oikeus siirtää Yhteisö ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Käyttäjälle. Telian kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Telian ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.

 

15. MUUT EHDOT

Käyttäjällä tai edellä kohdassa 5 tarkoitetulla ilmoittajalla on milloin tahansa mahdollisuus tuomioistuimen ulkopuoliseen riidanratkaisuun Telian Aineiston tai Yhteisön käytön rajoittamisen osalta tekemien päätösten osalta. Lisätietoja tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisusta löytyy Suomen digitaalisten palvelujen koordinaattorin, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilta: www.traficom.fi.

Näiden käyttöehtojen lisäksi sovelletaan Telian palveluiden yleisiä toimitusehtoja kuluttaja-asiakkaille, jotka ovat löydettävissä seuraavasta verkko-osoitteesta https://telia.fi/toimitusehdot.

Mikäli nämä käyttöehdot ovat ristiriidassa em. yleisten ehtojen kanssa, näitä käyttöehtoja sovelletaan ensisijaisesti.

 

 

 

 

Telia Hiomon käyttöehdot

13.6.2023 alkaen

 

1. YLEISTÄ

Nämä käyttöehdot koskevat Telia Finland Oy:n (jäljempänä ”Telia”) toteuttamaa verkossa toimivaa kehittäjäyhteisöä (jäljempänä "Hiomo"). Hiomo on toteutettu Telia Yhteisö -sivuston alle omana suljettuna ja piilotettuna keskusteluosionaan. Hiomoon on pääsy ainoastaan Hiomon jäsenellä (jäljempänä ”Jäsen”) sekä Telian henkilökunnalla ja mahdollisilla yhteistyökumppaneilla, jotka käsittelevät tietoja Telian puolesta. 

  

2. JÄSENYYS

Hiomon jäseneksi voivat liittyä kaikki 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, jotka ovat rekisteröityneet Telia Yhteisön käyttäjiksi. Telia Yhteisön käyttäjäksi voi rekisteröityä sähköpostiosoitetta tai Telia-tunnusta käyttäen Telia Yhteisön käyttöehtojen mukaisesti.  

Jäseneksi liittyminen edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksymistä. 

  

3. TUTKIMUSTOIMINTA

Jäsen voidaan kutsua osallistumaan erilaisiin tehtäviin, joiden avulla Telia pyrkii parantamaan palveluitaan. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi erilaiset kyselyt, Jäsenten sekä Telian työntekijöiden ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden väliset keskustelut suljetussa Hiomon keskusteluosiossa, sekä mahdollisuuksien mukaan myös erilaiset haastattelut, testaukset ja testipilotit.

Osallistumiskutsut lähetetään Jäsenelle pääosin Telia Yhteisön kautta yksityisviestitse. Jäsenen on mahdollista vastaanottaa ilmoitus Telia Yhteisöön saapuneesta yksityisviestistä Telialle ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Hiomoon liittyvää viestintää voidaan tehdä myös sähköpostitse. Telia Yhteisön lähettämät sähköpostit tulevat osoitteesta no-reply@telia.fi.

Jäsen voi osallistua tehtäviin kirjautumalla Hiomoon Telia Yhteisön käyttäjätunnuksillaan tai muun ohjeistuksen perusteella.

Tehtävät pyritään kohdistamaan Jäsenen ensimmäisen tehtävän yhteydessä taustatietokyselyyn antamien tietojen perusteella. Kaikkia tehtäviä ei lähetetä kaikille Jäsenille, eikä kaikilla Jäsenillä ole samaan aikaan tehtäviä käynnissä.

Hiomossa pyritään järjestämään myös yleisiä, kaikille Jäsenille yhteisiä keskusteluita vaihtuvista aiheista. 

  

4. OSALLISTUMINEN

Vain Jäsen voi osallistua Hiomon tehtäviin. Osallistuminen on vapaaehtoista. Jäsenen tehtävissä antamien vastausten odotetaan olevan totuudenmukaisia ja perustuvan Jäsenen omiin kokemuksiin ja mielipiteisiin. Jäsen on vastuussa siitä, että hänen vastauksensa tai kommenttinsa ovat asiallisia (esimerkiksi, että vastauksissa ei käytetä kirosanoja tai rasistisia ilmauksia). Jäsenen on myös syytä huomioida, että hän ei kerro Hiomossa käydyissä keskusteluissa itsestään mitään sellaista, josta hänet voi tunnistaa henkilönä.

Tiettyyn tehtävään ja siihen osallistumiseen voidaan soveltaa sääntöjä ja/tai ehtoja, jotka ovat tarkoitettu noudatettavaksi vain kyseisessä tehtävässä. 

  

5. OSALLISTUMISKORVAUS

Hiomon tehtäviin osallistumisesta ei makseta erillistä rahallista tai muuta korvausta Jäsenelle. Hiomon tehtäviin osallistumisen ensisijaisena korvauksena on mahdollisuus päästä vaikuttamaan Telian palveluiden kehittämiseen.

Kaikkien tehtäviä suorittaneiden Jäsenten kesken voidaan arpoa palkintoja muutaman kerran vuodessa. Telia voi halutessaan palkita Jäseniä myös muilla tavoin eri palkinnoilla. Palkinnon voittaneelle tai muutoin palkitulle Jäsenelle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse. Palkinnon voittaneen tai muutoin palkitun Jäsenen nimimerkki voidaan myös julkaista Hiomossa ilman Jäsenen erillistä suostumusta.

Joihinkin tehtäviin osallistumisesta voidaan myös palkita osa niihin osallistuneista Jäsenistä tai kaikki niihin osallistuneet Jäsenet. Tällaisesta palkitsemisesta tiedotetaan erikseen kyseisten tehtävien yhteydessä.

Jäsen vastaa kaikista mahdollisista Hiomon tehtäviin osallistumisesta johtuvista tai niihin liittyvistä kustannuksista kuten esimerkiksi internet-liittymän kustannuksista sekä laite-, ohjelmisto- tai muista vastaavista kustannuksista. Jäsen vastaa myös mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen liittyvistä kustannuksista. 

 

6. KÄYTTÄJÄTUNNUKSET JA SALASANAT

Hiomoon ei ole omaa erillistä käyttäjätunnusta ja salasanaa, vaan Jäsenen käyttäjätunnuksena ja salasanana toimivat Jäsenen Telia Yhteisöön rekisteröitymisensä yhteydessä valitsemat käyttäjätunnus ja salasana.

Jäsen voi vaihtaa Telia Yhteisön salasanansa Telia Yhteisön sisäänkirjautumisikkunan kautta. Jäsen on henkilökohtaisesti vastuussa Telia Yhteisön käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan Telia Yhteisön käyttöehtojen mukaisesti. 

 

7. OIKEUDET HIOMON SISÄLTÖÖN JA MATERIAALIIN

Hiomon, sen osien tai Hiomossa julkaistun aineiston omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet sekä Hiomon goodwill-arvo kuuluvat Telialle tai sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille (tai sen yhteistyökumppaneille). Jäsenelle ei siirry mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Hiomoa käyttämällä, lukuun ottamatta näiden käyttöehtojen mukaista käyttöoikeutta. Jäsenellä ei ole oikeutta käyttää Hiomoa julkisesti taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää Hiomoa Telian tai kolmansien osapuolten oikeuksia loukaten.

Jäsen myöntää Telialle ja sen konserniyhtiöille maailmanlaajuisen oikeuden korvauksetta muuttaa, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville tai hyödyntää Jäsenen Hiomossa antamia vastauksia ja muuta Jäsenen Hiomoon tuottamaa aineistoa. Jäsen vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa Telian käyttöön Hiomoon antamansa vastaukset ja mahdollinen muu sinne tuottamansa aineisto.

Hiomossa oleva aineisto ja tiedot ovat tarkoitettu ainoastaan Hiomon tehtäviin osallistumiseen, eikä jäsen saa käyttää niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Jäsen on vastuussa tämän kohdan vastaisen toimintansa Telialle ja/tai sen yhteistyökumppaneille aiheuttamista kustannuksista ja vahingoista. 

 

8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietojen käsittely Hiomon yhteydessä on kuvattu kulloinkin voimassa olevassa Hiomon Tietosuojaselosteessa sekä Telian Tietosuojalausunnossa. Tietosuojaselosteesta selviää esimerkiksi mitä henkilötietoja keräämme, mihin tarkoituksiin ja millä perusteilla henkilötietoja käsitellään, mitkä ovat henkilötietojen säilytysaikoja koskevat käytännöt, sekä mitä tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia jäsenillä on omiin henkilötietoihinsa. Jäseneksi liittyvän henkilön tulee käydä Tietosuojaseloste läpi ennen Hiomoon liittymistä ja henkilötietojen antamista.

Jäsenten vastaukset ja kommentit käsitellään luottamuksellisesti eikä Jäsenten yhteystietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Jäsen on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänen yhteystietonsa ovat ajan tasalla. 

  

9. VASTUUNRAJOITUS

Telia ei ole vastuussa Hiomossa julkaistun tai Jäsenen julkaiseman sisällön oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.

Telian vastuunrajoitus Telia Yhteisössä määräytyy Telia Yhteisön käyttöehtojen mukaisesti. 

 

10. JÄSENYYDEN IRTISANOMINEN

Osallistuminen Hiomoon on vapaaehtoista ja Jäsen voi koska tahansa irtisanoa jäsenyytensä Hiomossa sekä halutessaan myös Telia Yhteisö -sivustolla. Jäsenyyden irtisanominen tehdään lähettämällä pyyntö Telia Yhteisön ylläpidolle joko sähköpostitse osoitteeseen telia-yhteiso@telia.fi tai yksityisviestillä nimimerkille@Yhteisötiimi.

Telialla on oikeus päättää Jäsenen jäsenyys Hiomossa, jos Jäsen ei ole viimeisten kuuden (6) kuukauden aikana osallistunut yhteenkään tehtävään tai keskusteluun, tai jos on syytä epäillä, että kolmas osapuoli käyttää väärin Jäsenen käyttäjätiliä tai jos Jäsen on rikkonut näitä Hiomon käyttöehtoja tai muita Hiomon sääntöjä.

Jäsenen irtisanoessa Hiomon jäsenyyden tai Telian päättäessä Jäsenen jäsenyyden Hiomossa, Jäsenellä ei ole enää pääsyä Hiomoon. Kaikki henkilötiedot poistetaan Hiomon tiedoista. Tehtävissä mahdollisesti annetut henkilötiedot poistetaan (tutkimustulokset anonymisoidaan) viimeistään 29 vuorokauden kuluessa tehtävän päättymisestä.

Jäsenen itse julkaisema aineisto (kommentit Hiomon keskusteluosiossa ja vastaukset tehtäviin) säilyy Hiomossa myös Hiomon jäsenyyden päättymisen jälkeen. Tällöin Jäsenen julkaiseman aineiston yhteydessä on edelleen nähtävillä Jäsenen käyttämä käyttäjätunnus aineiston julkaisijana. Vanhoja viestejä poistetaan Hiomosta kerran vuodessa. Hiomon jäsenyyden päättyessä, Telia Yhteisön käyttöä voi jatkaa normaalisti.

Jäsen voi halutessaan myös poistaa Telia Yhteisöön luomansa käyttäjätunnuksen Telia Yhteisön käyttöehtojen mukaisesti. Telia Yhteisön käyttäjätunnuksen poiston yhteydessä Jäsenen henkilötiedot poistuvat Hiomosta sekä Hiomossa ja mahdollisesti Telia Yhteisössä julkaisema aineisto anonymisoidaan.  

 

11. MUUTOKSET

Telialla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä Hiomon käyttöehtoja oman harkintansa mukaisesti. Käyttöehdot ovat nähtävillä Hiomossa, jossa myös ilmoitetaan sääntöjen mahdollisista muutoksista. Jatkamalla Hiomon käyttöä uusien käyttöehtojen tultua voimaan Jäsen hyväksyy uudet käyttöehdot. 

 

12. MUUT EHDOT

Näiden käyttöehtojen lisäksi Hiomoon ja sen käyttöön sovelletaan Telia Yhteisön käyttöehtoja, jotka löytyvät osoitteesta: https://yhteiso.telia.fi/site/terms.

Mikäli nämä käyttöehdot ovat ristiriidassa em. Telia Yhteisön käyttöehtojen kanssa, näitä käyttöehtoja sovelletaan ensisijaisesti Hiomoon ja sen käyttöön. 

 

 

 

 

Sisältöilmoitus

Jos havaitset Telia Yhteisössä mielestäsi laitonta sisältöä, voit ilmoittaa siitä meille oheisella lomakkeella. Yhteystietojasi käytetään ainoastaan tämän asian käsittelyyn. Otamme piakkoin yhteyttä sinuun sähköpostitse, kun olemme käsitelleet ilmoituksesi.

Sisältöilmoituslomake